Teme iz Islama

JEUMUL- AŠURA


Neka Allah dž.š. našim šehidima podari lijepi Džennet a njihovim porodicama sabur- strpljivost.

Poštovana braćo i sestre, ovom prilikom ćemo, ako Bog da, kazati nekoliko riječi o jednom mubarek danu koji bi za svakog muslimana trebao biti dan kojeg će on dočekivati i ispraćati s velikim poštovanjem. To je deseti dan muharrema, poznatiji kao Jeumu Ašura.

Pored dva Bajrama, muslimanske ili hidžretske Nove godine i Mevluda kao dana u kojem je rođen Muhammed a.s., muslimani imaju nekoliko značajnih datuma koji u kalendaru nisu označeni kao praznični dani. Među njima je i 10. muharrem- Jeumu Ašura.

Ovaj dan se, također, zove i 'IDU RUSULILLAH- Bajram Božijih poslanika. Ovaj dan spada u odabrane dane u kojima se preporučuje post i pojačan 'ibadet.

Po hadisu koji se prenosi od Ibn Abbasa r.a. šejh Abdul- Kadir el- Gejlani navodi u svom djelu El- Gunja da su se na taj dan dogodili mnogi važni događaji. Spomenućemo neke:

-Na taj dan stvoreni su meleki. Meleki su nevidljiva, duhovna, samo Allahu odana bića koja su stvorena od svjetlosti- nura. Stvoreni su prije ljudi što zaključujemo iz prvog dijela 30. ajeta sure El- Bekare u kojem se kaže:'' A kada Gospodar tvoj reče melekima:' Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti...''

-Na taj dan je stvoren Adem a.s. i na taj dan mu je primljeno pokajanje. Adem a.s. je stvoren od turaba- zemlje. Prvo prebivalište Adema a.s. i njegove žene h. Have r.a. bilo je Džennet. O njihovom mjestu boravka i jedinoj zabrani u njemu se govori u sljedećim kur'anskim ajetima: '' I mi rekosmo:' O Ademe, živite, ti i tvoja supruga u Džennetu i jedite u njemu koliko god želite i odakle god hoćete, ali se ovom drvetu ne približujte, pa da sami sebi nepravdu nanesete. I šejtan ih navede da zbog drveta posrnu i izvede ih iz onoga u čemu su bili...''( El- Bekare, 35, 36 )

Šejtan je nagovorio Adema a.s. i h. Havu da priđu drvetu, pa će postati meleki, zatim da će imati moć koja nikada neće prestati trajati itd. Sve to kao i radoznalost čovjeka doveli su do toga da je Adem a.s. posegao za onim, što mu je pored tolikih dobara bilo zabranjeno. Poslije ovoga Adem a.s., h. Hava i šejtan su spušteni na Zemlju. Adem a.s. je zamolio Gospodara da mu oprosti i molba mu je bila uslišana. O tome se u 37. ajetu sure El- Bekare kaže:'' I Adem primi neke riječi od Gospodara svoga i On mu oprosti; On, doista prima pokajanje, On je Milostiv.'' To se desilo 10. muharrema, dakle na dan Jeumu Ašura.

-Na taj dan je stvoren Ibrahim a.s. i tog dana je spašen od vatre. Ibrahim a.s. je poslanik koji je podnio najveći teret šireći riječ Istine. Ovom prilikom ćemo spomenuti neke događaje iz njegovog života:

- Poziva oca u islam, iako mu je otac bio od onih koji su klesajući kamen i drvo pravili božanstva sebi i svome narodu. Ovaj poziv je naišao na negodovanje njegovog oca, koji nikada nije prihvatio islam.

- Kada je bio mladić porušio je kipove koje su obožavali njegovi sunarodnici, te biva prognan iz svog naroda i svog zavičaja.

- Bio je bačen u vatru kojoj je Allah dž.š. naredio:'' O, vatro, budi hladna i spas Ibrahimu.''
Na dan Jeumu Ašura je rođen i spašen od te vatre.

Sljedeći događaj se, također, desio desetog muharrema a veže se za Ibrahima a.s. Naime, Ibrahim a.s. je doživio duboku starost sa svojom suprugom, a nije imao djece. U takvom stanju on se obraća Allahu dž.š. da mu podari čestito dijete. Šta se nakon toga dogodilo saznaćemo iz kur'anskih ajeta u suri Es- Saffat, 100-107 u kojima se kaže:

''Gospodaru moj, daruj mi porod čestit, reče Ibrahim. I Mi ga obradovasmo dječakom lijepe naravi. I kada on odraste toliko da mu u poslu poče pomagati Ibrahim reče:' O sinko moj, u snu sam vidio da te trebam zaklati, pa šta ti misliš (o tome)? 'O oče moj', reče, ' onako kako ti se naređuje postupi vidjećeš, ako Bog da, da ću sve izdržati.' I njih dvojica poslušaše, i kada ga on čelom prema zemlji položi Mi ga zovnusmo:' O, Ibrahime, ti si se objavi u snu odazvao a Mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine. To je, zaista, bilo pravo iskušenje. I kurbanom ga velikim iskupismo.'' Ovo kur' ansko kazivanje nam pokazuje šta je Ibrahim a.s. bio spreman učiniti za Allahovo zadovoljstvo. Zbog svega ovoga dobio je počasni naziv Halilullah- Allahov prijatelj. Događaj o iskupljenju Ibrahimovog sina desio se na dan Jeumu Ašura.

-Tog dana je potopljen faraon. Kad je Musa a.s. kao Allahov poslanik dobio naredbu da pozove Israilićane u pravu vjeru tadašnji vladar Egipta bio je faraon. Čim je faraon saznao da Musa a.s. poziva u vjeru koja njemu nije odgovarala, jer se on smatrao bogom, naredio je svojim podanicima da mušku djecu Israilićana ubijaju, a žensku ostavljaju u životu. Musa a.s. je vidio da će Israilićani kao ljudska vrsta izumrijeti ako se ne isele u drugo mjesto, što je on i učinio. Saznavši da je Musa a.s. odveo Israilićane u Obećanu zemlju, faraon je pošao  u potjeru za njima. Kad su došli do mora Musa a.s. je udario štapom po vodi i ona se povukla ostavljajući pješčani prolaz kroz more. Kad je faraon naišao kroz taj prolaz more se vratilo i faraonu je voda došla do vrata. Izgovorio je riječi da vjeruje u Onoga kome je Musa a.s. pozivao, ali je bilo kasno, te je sljedeći talas potopio faraona. Ovaj slučaj se desio desetog muharrema, dakle, na dan Jeumu Ašura.

-Na taj dan su otklonjene Ejjubove a.s. nedaće. U Allahove poslanike koji su podnijeli najveća iskušenja spada i Ejjub a.s. koji je bio kušan time što je najprije izgubio imetak, zatim djecu, nakon čega je toliko obolio da su mu dijelovi tijela otpadali tako da se nije mogao pomjerati. Jedini pokretni dio njegovog tijela bio je jezik kojim je zahvaljivao svome Gospodaru, Allahu dž.š. i molio Ga za oprost i milost. O ovome se u Kur'anu a.š. u suri El- Enbija u 83. i 84. ajetu kaže:'' I Ejjubu se, kada je Gospodaru svome zavapio:' Mene je nevolja snašla, a ti si od milostivih najmilostiviji- odazvasmo i nevolju mu koja ga je morila otklonismo i vratismo mu milošću Našom čeljad  njegovu i uz njih još toliko i da bude pouka onima koji se Nama klanjaju.''

-Na taj dan je rođen i uzdignut pretposljednji Božiji poslanik Isa a.s.  Samo njegovo rođenje i njegova smrt su misteriozni. Što se tiče njegovog rođenja, rođen je bez oca, jer je Allah dž.š. tako odredio. Stvorio ga je direktno u utrobi majke. O tome se u Kur' anu a.š. kaže:'' Slučaj Isaa  kod Allaha je kao i slučaj Adema, stvorio ga je od zemlje i rekao:' Budi i on postade.''

Što se tiče njegove smrti njegovi protivnici kažu da je razapet na križu, ali to Kur' an a.š. demantuje riječima:'' Nisu ga ubili niti razapeli nego im se pričinilo, a u drugom ajetu kaže:

"Nego ga je Allah uzdigao Sebi.'' Njegovo rođenje i uzdignuće bilo je desetog muharrema.

-Tog dana Nuh a.s. je spašen od potopa. Allah dž.š. je poslao Nuha a.s. njegovom narodu da ih poziva u islam. Nuh a.s. je čovjek koji je proveo najduži život na ovom svijetu. I pored toga što je među svojim narodom proveo hiljadu manje pedeset godina, pozivajući ih danonoćno nije uspio pridobiti veliki broj vjernika. Nakon nevjerstva Nuhovog naroda, Allah dž.š. na Zemlju spušta sveopći potop, a Nuh a.s. i njegove pristalice spas nalaze u lađi, koju je Nuh a.s. sagradio po Allahovoj dž.š. volji i naređenju. Potop je trajao sedam dana i nakon toga voda se povukla tako da su Nuh a.s. i njegove pristalice bili spašeni. U 44. ajetu sure Hud se kaže:'' I bi rečeno:' O zemljo, gutaj vodu svoju, a ti, o nebo, prestani.' I voda se povuče i ispuni se odredba, a lađa pristade na planini El- Džudi. I bi rečeno:' Daleko nek je narod nevjernički.'

-Tog dana je oprošteno Davudu a.s., data je vlast Sulejmanu a.s., tada je spuštena kiša i prva milost, Lut a.s. je spašen od svoga naroda, Musa a.s. od faraona itd.

Ovaj dan je bio priznat i prije dolaska Muhammeda a.s. U vezi sa Jeumu Ašurom Muhammed a.s. je rekao:'' Za post Jeumu Ašure, ja ću se zauzeti kod Allaha dž.š. i zamoliti za onoga ko bude postio taj dan da mu bude kefaret (za grijehe koje je počinio u prošloj godini).''

Muhammed a.s. je također rekao:'' Poslije farz posta (ramazanskog), Allahu je najdraži post u mjesecu muharremu.''

U nekim našim krajevima običaj je da se na ovaj dan napravi jelo zvano hašura, koje se pravi od raznih zrnastih plodova, suhog voća, začina i mirođija.

Kod muslimana u pojedinim zemljama Srednjeg Istoka ovo je posebni dan (praznik), jer je na ovaj dan dakle desetog muharrema 61. godine po Hidžri (10. 10. 680. god.) u mjestu Karbeli 25 milja od Kufe u Iraku ubijen poslanikov unuk h. Husejn. Imami Husejn je sin h. Alije r.a. i h. Fatime r.a.

Neka Allah dž.š. primi naše 'ibadete i učini nas od onih koji su upućeni. Amin!Napisao: Hariz ef. PašićBroj pregleda članaka
4717645

© 2019 Džemat Selimovići - Mahmutovići. Sva su prava pridržana.  Uredio Bećirović | Pokreće Joomla CMS

Pretraga